Saturday, 15th Jun, 2024
32nd edition Youth Club 2024-25

²æà ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ ªÀÄÈUÁ®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

32£Éà AiÀÄĪÀ ¸ÀAWÀl£É 2024-25

²æà ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ ªÀÄÈUÁ®AiÀĪÀÅ ¢£ÁAPÀ 12 jAzÀ 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À «zÁåyðUÀ½UÉ 32£Éà AiÀÄĪÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä GzÉÝò¹zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dįÉÊ 2024 jAzÀ d£ÀªÀj 2025gÀ ªÀgÉUÉ 25 ¨sÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 WÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqɸÀÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 60 ªÀÄA¢ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ªÀ£Àå¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÈUÁ®AiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ¥Áæt ªÀvÀð£É CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ §UÉÎ PÁ®PÁ°PÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 

 ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಜೂನ್ 17, 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 22 2024 ರವರೆಗೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 22.06.2024ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.(ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯ 10:00am -5:00pm). ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9686668099ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ [email protected]ಗೆ  -ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆಗಳು: -

1.    12 jAzÀ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರು.

 

2.  ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 28/7/2024 jAzÀ 12/1/2025 gÀªÀgÉUÉ 25 ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ¨É½UÉÎ 10:00 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 WÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.

 

3.     ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ  ದಾಖಲಾತಿಗಳು:

1.) EwÛÃa£À ¨sÁªÀavÀæ (Passport Size)

2.) ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಕಲು)

3.) ಶಿಬಿರದ ಶುಲ್ಕ ರೂ 2,500/- (ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)
       
ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

4.  ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂ 22/06/2024 ಸಂಜೆ 5:00 ವರೆಗೆ.

5.  ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

 

Sri Chamarajendra Zoological Gardens, Mysuru

32nd Edition of Youth club 2024-25 

      Mysuru Zoo will be organizing the 32nd edition of Youth club for students of age between12-18 years. Classes will be held only on Sundays between 10:00 a.m. to 1:00 p.m. for 25 sundays. In this program students shall be exposed to basics of Wild Animals Management and Wildlife Conservation. Students can learn about basics of Biodiversity, Animal behaviour and Conservation of wildlife. There will be both theory and practical classes covering various aspects of the issues. Zoo Officials and other Subject Matter Specialists will interact with the participants.

      Interested candidates can obtain applications from 17/6/2024 to 22/06/2024 from zoo office (Time 10:00am to 5:00pm) and 0filled application shall be submitted before 22/06/2024. 60 students will be selected on First Come First Serve basis. For any clarification or other information, contact mobile: 9686668099 or send an e- mail to [email protected]

Instructions

1.    Students between age 12-18 years are eligible to participate in this program.

2.    The tentative date and timings of the program is as follows:-

Date: 28/7/2024 to 12/1/2025; Timings: 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

3.    Filled application should accompany the documents:

a)      Recent passport size colour photograph (1).

b)     Age proof (Copy of Aadhar Card or Birth Certificate).

4.    Camp fee of Rs.2,500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred) need to be paid along with application . 

5.    Last date for submitting the filled application is 22nd June 2024 till 5:00pm only.

6.    Intimation and further details will be sent to the selected members to attend the camp
through e-mail.

 

Executive Director,

Sri Chamarajendra Zoological

                  Gardens, Mysuru

 

 

CHECK OUT MORE

Tuesday, 2nd Jul, 2024

TENTATIVE LIST: IMPORTANT DAYS AND WEEKS 2024-25

Read More..
Monday, 17th Jun, 2024

Poster Contest

Read More..
Saturday, 15th Jun, 2024

32nd edition Youth Club 2024-25

Read More..
Sunday, 2nd Jun, 2024

Environment Day Pledge

Read More..
REACH US
Sri Chamarajendra Zoological Gardens, Zoo Main Road Indiranagar, Mysore, Karnataka 570010
0821 244 0752
VISITORS COUNT
web counter